Aktualności

Ewaluacja wewnętrzna 2012/13 Ewaluacja wewnętrzna 2013/14 Ewaluacja zewnętrzna 2014/15 Ewaluacja wewnętrzna 2016/17 - I półrocze Losy absolwentów

Nadzór pedagogiczny

Ewaluacja wewnętrzna 2012/13

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PRZEPROWADZONEJ
w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. HENRYKA SIENKIEWICZA w WOLI KAMOCKIEJ

Obszar: Zdrowy styl życia

Wymaganie: Eliminowanie uzależnień

 ROK SZKOLNY 2012/2013

    SPIS TREŚCI:

    I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.

        1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
        2. Zakres diagnozowania:
            a) obszar,
            b) wymaganie,
            c) charakterystyka wymagania.
        3. Pytania kluczowe.

    II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.

        1.Opis przyjętej metody badawczej.
        2. Charakterystyka badanej grupy. 

    III. Prezentacja wyników ewaluacji.

        1. Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów.
        2. Opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.

    IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

     V. Załączniki

       
(wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań
        wykorzystanych przy sporządzaniu raportu).

 

 

I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1. Cele ewaluacji wewnętrznej:

·         Dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą.

·         Właściwe reagowanie na przejawy złego zachowania i przejawy uzależnień wśród uczniów.

·        Kontrola miejsc szczególnie niebezpiecznych w szkole.

·         Rozpoznawanie skali zagrożenia substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia tj.: papierosy, alkohol, używki, napoje energetyczne.

·         Szerzenie wiedzy dotyczącej problematyki związanej z profilaktyką uzależnień wśród uczniów i rodziców.

·         Analiza skuteczności podejmowanych działań wychowawczych w zakresie Programu Profilaktycznego.

2. Zakres diagnozowania:

·         Obszar: Zdrowy styl życia.

·         Wymaganie: Eliminowanie uzależnień .

Charakterystyka wymagania.

Przedmiotem ewaluacji jest skuteczność Szkolnego Programu Profilaktyki.
Monitorowanie i ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki służy doskonaleniu oraz określeniu stopnia osiągnięcia założonych celów programu. Szkolny Program Profilaktyki ukazuje uczniom i rodzicom zagrożenia jakie niosą za sobą uzależnienia oraz wskazuje sposoby zapobiegania im. Szkoła we właściwy sposób kształtuje postawy uczniów.

Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
W szkole podejmowane się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.

 

3. Pytania kluczowe:

·         Czy w szkole rozpoznawane są potrzeby uczniów w zakresie profilaktyki?

·         Czy szkolny program profilaktyki ukazuje uczniom i rodzicom zagrożenia, jakie niosą za sobą uzależnienia?

·         Czy podejmowane działania zmierzają do poprawy bezpieczeństwa?

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1.    Opis przyjętej metody badawczej.

Przy przeprowadzonych badaniach posłużono się dwoma rodzajami ankiet.
Ankieta dla rodziców składa się z 10 pytań, na które można odpowiedzieć poprzez dokonanie wyboru spośród podanych odpowiedzi oraz 1 pytania otwartego.

Ankieta dla uczniów składa się z 7 pytań, na które można odpowiedzieć poprzez dokonanie wyboru spośród podanych odpowiedzi.

Zaznaczając wybraną odpowiedź ankietowany wyraża swoje zdanie na temat bezpieczeństwa w szkole oraz na temat kontaktów z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia tj.: papierosy, alkohol, narkotyki, tabaka, dopalacze, napoje energetyczne i nadużywanie leków. Dla zapewnienia badanym poczucia bezpieczeństwa oraz celem uzyskania szczerych odpowiedzi ankieta jest anonimowa.

2.    Charakterystyka badanej grupy.

Badaniu poddani zostali:

·      35 rodziców uczniów klas III - V, co stanowi 35 % ogółu.

·      12 uczniów kl. III i 18 uczniów kl. V, co stanowi 72% ogółu.
 

III. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI

 

1.    Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów.

Pytanie 1. Czy kiedykolwiek miałeś/miałaś kontakt z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami?

Klasa

Papierosy

Alkohol

Narkotyki

Tabaka

Dopalacze

Napoje energetyczne

Nadużywanie leków

Nie miałem/nie miałam kontaktu

III

-

-

-

-

-

25%

-

75%

V

22%

16%

-

5,5%

-

50%

-

22%

 

Pytanie 2. Czy Twoi koledzy/koleżanki ze szkoły mieli/miały kontakt z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami?

Klasa

Tak

Nie

III

16%

83%

V

44%

55%

 

Jeśli tak, to z jakimi niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami?

Klasa

Papierosy

Alkohol

Narkotyki

Tabaka

Dopalacze

Napoje energetyczne

Nadużywanie leków

III

-

-

-

-

-

16%

-

V

5%

-

-

5%

-

33%

-

 

Pytanie 3. Czy ktoś częstował Cię substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia: papierosy, alkohol, narkotyki, tabaka, dopalacze, napoje energetyczne (jeśli tak, podkreśl jakimi)?

Klasa

Tak (kto).....skorzystałem/am

Tak

(kto)....nie skorzystałem/am

Nie

III

-

8%

91%

V

5,5%

-

94%

 

Pytanie 4. Czy umiałabyś/umiałbyś odmówić, gdyby namawiano Cię do zażywania substancji niebezpiecznych dla zdrowia (papierosy, alkohol, narkotyki, tabaka, dopalacze, napoje energetyczne)?

Klasa

Tak, nie sprawiłoby mi problemu

Nie

Zależy, kto by mnie namawiał

III

83%

16%

-

V

72%

11%

16%

 

Pytanie 5. Jak oceniasz swoją wiedzę w skali od 1 do 10 na temat substancji niebezpiecznych i skutków  ich działania? (1- najmniej 2- najwięcej)

Klasa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III

-

-

-

-

-

-

50%

33%

-

16%

V

-

11%

-

11%

11%

5%

11%

16%

-

38%

 

Pytanie 6. Skąd czerpiesz najwięcej wiadomości dotyczących szkodliwości zażywania substancji niebezpiecznych dla zdrowia? (Można wybrać kilka odpowiedzi.)

Klasa

Z mediów (prasa, telewizja, radio)

Z zajęć szkolnych

Od rodziców

Od kolegów
i koleżanek

Z innych źródeł

Z kilku źródeł (media, szkoła, rodzice)

III

-

50%

-

8%

-

41%

V

38%

-

-

-

11%

50%

 

Pytanie 7. Gdybyś miał/miała problem z zażywaniem substancji niebezpiecznych dla zdrowia, do kogo zwróciłbyś/zwróciłabyś się o pomoc?

Klasa

Do rodziców

Do wychowawcy

Do innego nauczyciela

Do pedagoga szkolnego

Do dyrektora szkoły

Inne

III

16%

83%

-

-

-

-

V

72%

!6%

-

5%

-

5%

 

2.    Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.

 

 Pytanie 1. Czy Państwa dziecko chętnie chodzi do szkoły? Jeśli nie, proszę podać przyczynę.

 

Tak

Nie, bo.........................

91%

8,5%

8,5 % badanych rodziców stwierdziło, że dzieci nie lubią chodzić do szkoły z powodu rannego wstawania.


Pytanie 2. Czy jest coś czego Państwa dziecko boi się w szkole?

Tak

Nie

11%

88%

 

Jeśli tak, to czego?

Złej oceny

Ośmieszenia lub poniżenia

Pobicia lub użycia wobec niego przemocy

Wymuszenia pieniędzy

Usłyszenia od nauczyciela złej opinii o sobie

Inne

8,5%

-

-

-

-

2,8%

 Jeden z badanych rodziców twierdzi, że dziecko boi się ubierania i rozbierania w szatni.

 

Pytanie 3. Czy dziecko doświadczyło przemocy ze strony innych uczniów?

Tak

Nie

8,5%

91%

 

Jeśli tak, to jaki to był rodzaj przemocy?

Bicie i pobicia

Wymuszenie pieniędzy

Poniżenia słownego

Zastraszania
i groźby

Inne

-

-

8,5%

-

-

 

Pytanie 4. Gdzie miała miejsce przemoc wobec dziecka?

W czasie przerw szkolnych

Po zajęciach lekcyjnych

W czasie imprez szkolnych

Inne

8,5%

-

-

-

 

Pytanie 5. Czy są miejsca w szkole i jej pobliżu, które Państwa dziecko uważa za niebezpieczne? Jeśli tak, proszę wymienić je i podać dlaczego?

Tak

Nie

2,8%

97%

 Jedyną sytuacją, jaką wymienił jeden z badanych rodziców jest wyjazd autobusów do domu.

 

Pytanie 6. Czy zauważyli Państwo lub dowiedzieli się, że dziecko pali papierosy? Jeśli tak, to proszę podać, gdzie miało miejsce palenie papierosów.

Tak

Nie

-

100%

 

Pytanie 7. Czy dziecko czuje się bezpiecznie w drodze do szkoły?

Tak

Nie

100%

-

 

Pytanie 8. Jeśli dziecko ma problem zwraca się z nim do:

Rodziców

Przyjaciela, kolegi/koleżanki

Nauczyciela, wychowawcy

Inne

100%

-

20%

-

 20% ankietowanych rodziców zaznaczyło dwa warianty i uważa, że dziecko, jeśli ma problem zwraca się z nim
 do rodziców oraz do nauczyciela/wychowawcy.

 

Pytanie 9. Czy chcieliby Państwo o czymś powiedzieć, co dotyczy bezpieczeństwa Waszego dziecka, a co nie zostało poruszone w powyższych pytaniach?

Rodzice nie dodali własnych żadnych uwag.

 

Pytanie 10. Propozycje godzin zebrań z rodzicami:

14:30

15:00

15:30

16:00

37%

42%

11%

2,8%

 Jeden z rodziców nie zaznaczył żadnej z proponowanych godzin oraz jedna osoba zaproponowała godzinę 17.

 Badanie wykazało, że szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym uczniom.

 

IV. OSTATECZNE REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI
     DO DALSZEJ PRACY

Celem ewaluacji było zebranie informacji o procesach i efektach w wybranym obszarze, w celu zweryfikowania dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych w szkole oraz potwierdzenie czy szkoła kształtuje we właściwy sposób postawy uczniów.

Informacje te zostały uzyskane z dokumentacji szkolnej ( Programy Profilaktyki, plany pracy pedagoga, dzienniki lekcyjne), wywiadów z pedagogiem, wychowawcami, ankiet skierowanych do uczniów i rodziców (klas III i V szkoły podstawowej). Dane uzyskane w wyniku badania wykazują, że w szkole prowadzona jest działalność informacyjna o szkodliwości zażywania substancji niebezpiecznych dla zdrowia (papierosy, alkohol, narkotyki, napoje energetyczne, tabaka, dopalacze). Realizowane są tematy dotyczące wpływu zażywania używek na rozwój dziecka, życie rodzinne i szkolne oraz rozpoznawania zagrożeń w środowisku uczniowskim (godziny wychowawcze, WdŻwR, przyroda, filmy edukacyjne, rozmowy z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, policją, spektakle profilaktyczne).Na bieżąco jest prowadzona działalność interwencyjna w przypadku zaistniałego problemu.

Uczniowie i rodzice posiadają wiedzę o szkodliwości nałogów. Część uczniów przyznaje się, że miała kontakt z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia (palenie papierosów, zażywanie alkoholu i tabaki oraz picie napojów energetycznych). Żaden z ankietowanych uczniów nie spotkał się w swoim środowisku z narkotykami, dopalaczami czy nadużywaniem leków.

Najwięcej informacji nt. szkodliwości substancji niebezpiecznych dla zdrowia dzieci pozyskują z zajęć szkolnych i z mediów. Badana grupa największym zaufaniem obdarza rodziców i wychowawców. Badanie wykazało potrzebę wzmocnienia działań profilaktycznych w zakresie uzależnień.

Z przeprowadzonego wśród rodziców badania wynika, że uczniowie czują się w szkole bezpiecznie i zdecydowana większość (97%) uważa, że w placówce oraz jej pobliżu nie ma miejsc niebezpiecznych. Wyniki ewaluacji wewnętrznej dotyczące obszaru związanego z poczuciem bezpieczeństwa w szkole dowodzą, że na terenie szkoły i poza nią nie dochodzi do niewłaściwych zachowań, a  zachowania świadczące o łamaniu regulaminu w szkole mają charakter incydentalny (8,5% uczniów doświadczyło poniżenia słownego).

W szkole podejmuje się szereg skutecznych działań wychowawczych mających na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań poprzez: tematykę lekcji wychowawczych, spotkania ze specjalistami  oraz udział w akcjach profilaktycznych.

Wszelkie działania wychowawcze i profilaktyczne cały czas są modyfikowane,
a szczególnie, jako efekt podsumowania rocznych działań pracy szkoły. Potrzeba modyfikacji wynika ze zmieniającej się rzeczywistości, pojawiających się nowych zagrożeń. W związku z tymi zmianami modyfikowane też są plany wychowawcze nauczycieli.

 

WNIOSKI:

1.    Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów.

2.    W opinii uczniów, rodziców wszyscy deklarują, że czują się w szkole bezpiecznie.

3.    Wychowawcy odpowiednio reagują na sytuacje trudne, wszelkie przejawy łamania norm społecznych.

4.    Uczniowie przestrzegają regulaminów, respektują normy społeczne i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.

5.    Działania profilaktyczne szkoły skutkują właściwym zachowaniem uczniów na terenie szkoły

6.    W szkole podejmuje się działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu zapobieganie wszelkim zagrożeniom.

7.    W szkole uczniowie poznają zgubny wpływ substancji niebezpiecznych dla zdrowia(papierosy, alkohol, narkotyki, napoje
       energetyczne, tabaka, dopalacze) i rozumieją potrzebę zapobiegania uzależnieniom.

 

REKOMENDACJE:

1.    Kontynuować uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z uzależnień.

2.    Podnieść poziom realizacji programu profilaktycznego w zakresie uzależnień.

3.    Przeprowadzić pogadanki na temat uzależnień od substancji niebezpiecznych dla zdrowia
      (nikotyna, alkohol, narkotyki, napoje energetyczne).

4.    Przeprowadzić prelekcje dla rodziców w zakresie różnorodnych zagrożeń m.in. szkodliwości
      modnych w kręgach młodzieżowych napojów energetycznych.

5.    Kontynuować pedagogizację rodziców na temat profilaktyki uzależnień.

6.    Eliminować negatywne zjawiska wychowawcze (palenie papierosów, picie alkoholu).

 

V. ZAŁĄCZNIKI

  1. Ankieta dla uczniów klasy III.
  2. Ankieta dla uczniów klasy V.
  3. Ankieta dla rodziców.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej
    Wola Kamocka 30
    97-306 Grabica
  • 44 616 11 10

Galeria zdjęć