• Kompetencje Dyrektora Szkoły

    •  

     Kompetencje Dyrektora Szkoły

      

     1. Dyrektor szkoły w szczególności:

     1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnatrz;

     2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

     3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

     4) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

     5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

     5a) wykonuje zadania zwiazane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęc organizowanych przez szkołę;

     6) wykonuje inne zadania wynikajace z przepisów szczególnych;

     7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

     8) odpowiada za własciwa organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 USO, przeprowadzanych w szkole;

     9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

     2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorzadu uczniowskiego.

     2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiazkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

     3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będacych nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

     1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;

     2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

     3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

     4. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub radą rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

     5. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły  zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzacy.