• Deklaracja Dostępności

    • Deklaracja Dostępności Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej

      

     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
     https://sp-wolakamocka.edupage.org/  

              Data publikacji strony internetowej: 2012-09-06

              Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-09-06

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

             pochodzące z różnych źródeł,

             dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,

            niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

              Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

              Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

              Deklarację sporządzono na podstawie samooceny,

              W deklaracji używane są standardowe skróty.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

              Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Michalik .

              E-mail: spwolka@op.pl

              Telefon: 44 616 11 10

     Każdy ma prawo:

              zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

              zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

              wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

              imię i nazwisko osoby zgłaszającej

              dane kontaktowe osoby zgłaszającej (numer telefonu, e-mail)

              wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

            wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

              Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej

              Adres: 97-306 Grabica, Wola Kamocka 30

              E-mail: spwolka@op.pl

              Telefon: 44 616 11 10

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     1.     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej, Wola Kamocka 30, 97-306 Grabica.

     2.     Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ponadto są jeszcze 2 wejścia od strony północnej ( czynne w określonych godzinach), oraz wejście od strony ulicy, używane jest w razie konieczności jako wyjście ewakuacyjne.

     3.      Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

     4.      Szkoła dysponuje parkingiem dla samochodów  bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

     5.       Na parterze znajduje się jedna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

     6.       Placówka nie posiada windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

     7.       Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do szkoły.

     8.       W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

      
     Załącznik: Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego.pdf