Wiadomości

Statut Szkoły WSO Program Wychowawczy Program Proilaktyki Koncepcja pracy szkoły Regulamin szkoły Regulamin pracy pracowników Punktowy system oceniania zachowania Wykaz lektur Kryteria oceniania z jęz. polskiego kl. IV-VI Kryteria oceniania z matematyki kl.IV Kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria oceniania z przyrody Kryteria oceniania z informatyki Kryteria oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim Kryteria oceniania z historii Kryteria oceniania z muzyki Podręczniki - rok szk. 2014/15 Rekrutacja Regulamin dowożenia uczniów do szkół

Dokumenty Szkoły

Kryteria zostały opracowane na podstawie Programu nauczania „Słowa z uśmiechem” wydawnictwa WSiP w klasie IV-VI.

Nauczyciel: Agata Misztal

JĘZYK POLSKI – WYMAGANIA EDUKACYJNE
KLASA IV

(ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych – pozytywnych)

OCENA CELUJĄCA
Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.
Doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.
Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o dużym stopniu trudności.
Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować i interpretować je w sposób pogłębiony i wnikliwy, posługując się terminologią z podstawy programowej.
Posługuje się bogatym i różnorodnym słownictwem oraz poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie.
Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
Z powodzeniem bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim.
Tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, poprawne pod względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.
Wzorowo wykonuje prace domowe i zadania dodatkowe.
Odznacza się samodzielnością i dojrzałością sądów.
Współpracuje w zespole, podejmuje działania mające na celu sprawną realizację zadań.
Wykorzystuje wiedzę, umiejętności i zdolności twórcze przy odbiorze i analizie tekstów oraz tworzeniu wypowiedzi.
Interpretuje głosowo utwory poetyckie.
Przygotowuje adaptację sceniczną.
Przygotowuje portfolio lub prezentację multimedialną.
Posiada umiejętności z zakresu nauki o języku wyższe niż przewidywane w programie nauczania klasy IV.
OCENA BARDZO DOBRA
Uczeń opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.
Samodzielnie rozwiązuje problemy i ćwiczenia o znacznym stopniu trudności.
Zazwyczaj aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.
Bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim.
Wykonuje prace domowe, często angażuje się w zadania dodatkowe.
Kształcenie literackie i językowe
Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno – językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.
Doskonale potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV (opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, życzenia, odmowa, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, pamiętnik, notatka w postaci schematu).
Zachowuje trójdzielną kompozycję opowiadania.
Dba o prawidłowy układ graficzny wypowiedzi pisemnej – akapity.
Redaguje opowiadanie z dialogiem.
Formułuje morał wynikający z baśni.
Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu.
Samodzielnie sporządza plan odtwórczy tekstu literackiego i kompozycyjny własnej wypowiedzi.
Nazywa cechy bohatera i przywołuje czyny, zachowania, które o tym świadczą.
Potrafi nazywać stany psychiczne i ich przejawy.
Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie się nim posługuje.
Samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym.
Analizuje utwór poetycki, wskazując: epitety, porównania, wyrazy dźwiękonaśladowcze, uosobienia, kontrast, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu.
Płynnie czyta nowy tekst.
Czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je samodzielnie, podejmuje próby interpretacji.
Fleksja i składnia
Biegle rozróżnia części mowy poznane w IV klasie.
Wskazuje różnicę między osobową a nieosobową (bezokoliczniki) formą czasownika.
Poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu.
Biegle odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje je w zdaniach.
Odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika.
Dostrzega związki między przysłówkiem a czasownikiem.
Rozwija zdania pojedyncze nierozwinięte odpowiednio dobranymi określeniami.
Przekształca zdanie na równoważnik zdania (i odwrotnie).
Rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze i złożone.
Buduje zdanie z podanych związków wyrazowych.
Samodzielnie przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego.
Fonetyka
Sprawnie odróżnia głoski od liter, spółgłoski od samogłosek.
Rozróżnia „i” jako samogłoskę lub zmiękczenie.
Ortografia i interpunkcja
Uzasadnia pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną.
Wyodrębnia wtrącenia przecinkami.
OCENA DOBRA
W większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.
Samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, a z pomocą nauczyciela – trudne.
Bierze czynny udział w lekcji.
Wykonuje prace domowe, także nieobowiązkowe.
Kształcenie literackie i językowe
Czyta poprawnie, ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich informacje, stosuje zasady prawidłowego przestankowania.
W wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i stylistycznych.
Próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach.
Potrafi posługiwać się formami wypowiedzi poznanymi w klasie IV (opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, życzenia, odmowa, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, pamiętnik, notatka w postaci schematu).
Redaguje pytania do tekstu.
Poprawnie sporządza plan ramowy.
Zna i wymienia cechy gatunkowe baśni.
Rozróżnia pojęcia: wyraz bliskoznaczny i wyraz przeciwstawny.
Sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym.
Wskazuje w wierszu:  epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rymy , wersy i strofy.
Fleksja i składnia

Rozróżnia części mowy poznane w klasie czwartej.
Poprawnie odmienia i stosuje w zdaniach czasowniki i rzeczowniki.
Odróżnia czas przyszły złożony czasowników od czasu przyszłego prostego.
Poprawnie odmienia przymiotniki.
Tworzy przysłówki od przymiotników.
Wskazuje w zdaniu podmiot, orzeczenie i określenia. Wyróżnia grupę podmiotu i grupę orzeczenia.
Układa zdania pojedyncze i złożone.
Rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania.
Przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego (trudniejsze przykłady z pomocą nauczyciela).
Fonetyka

Wyróżnia głoski, litery, samogłoski i spółgłoski.
Określa spółgłoski.
Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby.
Ortografia i interpunkcja
Zna reguły dotyczące pisowni „nie” z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami.
Zna zasady dotyczące pisowni „ą” i „ę” w wyrazach.
Stosuje poznane reguły ortograficzne w pracach pisemnych ićwiczeniach.
Poprawnie stawia przecinek w zdaniach złożonych.
OCENA DOSTATECZNA
W znacznej mierze opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej.
Samodzielnie wykonuje tylko łatwe zadania, trudniejsze problemy i ćwiczenia rozwiązuje przy pomocy nauczyciela.
Rzadko aktywnie uczestniczy w lekcjach.
Wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy.
Kształcenie literackie i językowe
W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół poprawnie buduje zdania, właściwie stosuje poznane słownictwo i zasady ortograficzne.
Z pomocą nauczyciela redaguje formy wypowiedzi przewidziane w programie klasy IV (opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis wyglądu przedmiotu i postaci, dialog, list, kartka pocztowa, zaproszenie, życzenia, odmowa, przeprosiny, powitanie, przepis, ogłoszenie, zawiadomienie, podziękowanie, pamiętnik, notatka w postaci schematu).
Umie wymienić elementy świata przedstawionego.
Odróżnia opis od opowiadania.
Wie, co to jest epitet, porównanie, uosobienie, wers, strofa, rym.
Zna pojęcie baśni.
W baśniach odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych.
Fleksja i składnia
Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie.
Rozpoznaje poznane części mowy.
Rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia.
Odmienia rzeczowniki przez przypadki.
Odróżnia przysłówek od innych części mowy.
Rozpoznaje typy zdań ze względu na cel wypowiedzi (pytające, rozkazujące, oznajmujące).
Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone.
Fonetyka
Rozróżnia głoski, litery.
Z pomocą nauczyciela określa spółgłoski.
Dzieli wyrazy na sylaby.
Ortografia i interpunkcja
Zna reguły dotyczące pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „h”, „ch”.
Zna zasady dotyczące pisowni „nie” z czasownikami i poprawnie je stosuje.
Stosuje znaki przestankowe: przecinek (przy wymienianiu), dwukropek, myślnik.
Dokonuje poprawy popełnionych błędów.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej.
Większość zadań, nawet bardzo łatwych wykonuje przy pomocy nauczyciela.
Nie jest aktywny na lekcjach, ale stara się wykonywać polecenia nauczyciela.
Pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty.
Często nie potrafi poprawnie wykonać samodzielnie i poprawnie zadań domowych, ale podejmuje takie próby.
Kształcenie literackie i językowe
Czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, często bez odpowiedniej intonacji.
Nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów, ale podejmuje próby ich odbioru.
Ma ubogie słownictwo i trudności z formułowaniem zdań.
Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie.
Fleksja i składnia
Przy pomocy nauczyciela rozróżnia poznane części mowy.
Odmienia rzeczowniki przez przypadki (łatwe przykłady).
Wskazuje podmiot i orzeczenie.
Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje.
Fonetyka
Wyróżnia głoski, litery i sylaby.
Ortografia i interpunkcja
Zna podstawowe zasady ortograficzne (pisownia wyrazów z „ó” wymiennym, „rz” wymiennym, pisownia imion, nazwisk, prostych nazw geograficznych).
Z pomocą nauczyciela dokonuje poprawy popełnionych błędów.
Stosuje odpowiednie znaki przestankowe na końcu zdania.
OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń nie opanował nawet podstawowych wiadomości z fleksji, składni, fonetyki, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi.
Ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej.
Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.
Nie wykonuje zadań i poleceń nauczyciela.
Zaniedbuje wykonywanie prac domowych.
Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania.
Nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego.
Wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym.
W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych oraz nie wyznacza granicy zdania.

Zasady sprawdzania i oceniania postępów ucznia

Ocenianie dydaktyczne – na podstawie wiadomości i umiejętności związanych z programem nauczania.

Ocenianie społeczno-wychowawcze – wynikające ze stałej obserwacji dziecka (dotyczy m.in. wkładu pracy ucznia, jego zdolności, motywacji do uczenia się, stosunku do przedmiotu, aktywności na lekcjach, sytuacji środowiska, z którego pochodzi).

Samoocena ucznia – dotyczy podejmowania przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się, rozpoznawania słabych i mocnych stron.

Ocena dydaktyczna ma znaczenie podstawowe a ocena społeczno-wychowawcza i samoocena może ją podwyższyć lub obniżyć.

 

Stopień szkolny

Kryteria przyznania oceny

celujący

Uczeń:

- zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

- samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia

- biegle stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania

- proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania wykraczające poza program klasy

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

bardzo dobry

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania

- sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą oraz stosuje ją do samodzielnego wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych ujętych w programie nauczania

- potrafi zastosować swoją wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

dobry

- nie opanował w pełni wiedzy określonej programem nauczania

- opanował przewidziane wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe

- poprawnie wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe

dostateczny

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań programowych

- wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim poziomie trudności

dopuszczający

- ma braki w opanowaniu wymagań na poziomie podstawowym

- wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności

niedostateczny

- nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym

- nawet z pomocą nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności

- w ostentacyjny sposób lekceważy obowiązki związane z nauką przedmiotu, nie odrabia prac domowych, nie prowadzi zeszytu

 

 

KLASA V

Ocena celująca
Uczeń:
-
twórczo i samodzielnie rozwija uzdolnienia i zainteresowania,
- proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,
- jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się oryginalnością,
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach,
- wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego oraz nauki o języku,
Kształcenie literackie i językowe
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
-
czyta biegle nowy tekst,
- wypowiada się ustnie i pisemnie całkowicie poprawnie pod względem stylistyczno - językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym,
- doskonale potrafi posługiwać się formami wypowiedzi przewidzianymi dla kl. V,
- wykazuje się bardzo dobrą znajomością lektur,
- swobodnie analizuje tekst, ocenia postępowanie i poglądy bohaterów, zwraca uwagę na problematykę moralną utworów,
- poprawnie stosuje słownictwo związane z teatrem i filmem,
- uzasadnia wybór czasopisma lub jego działu,
- wskazuje na różnice między wypowiedzią literacką , informacyjną a naukową
- porównuje cechy gatunkowe bajki i baśni,
- wskazuje cechy legend, mitów,
- analizuje utwór liryczny, posługując się przewidzianymi w programie terminami literackimi,
- sprawnie korzysta z katalogu alfabetycznego, słowników, leksykonów,
- wyraża własne opinie,
- bierze aktywny udział w lekcjach
Ocena dobra
Uczeń:
-
czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne,
- potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów,
- posługuje się formami wypowiedzi przewidzianymi dla kl. V,
- w wypowiedziach ocenia i wartościuje problemy, zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury,
- wykazuje się dobrą znajomością lektur,
- nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, podaje przykłady utworów,
- wskazuje na różnice między wypowiedzią literacką , informacyjną a naukową,
- w utworze lirycznym wskazuje postać mówiącą, epitety, porównania, przenośnie; nazywa ich funkcje,
- poprawnie stosuje słownictwo związane z teatrem i filmem,
- uzasadnia wybór czasopisma lub jego działu,
- korzysta z katalogu alfabetycznego, słowników, leksykonów,
- wyraża własne opinie,
- bierze aktywny udział w lekcjach
Ocena dostateczna
Uczeń:
-
w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii,
- w miarę samodzielnie wypowiada się w przewidzianych dla kl. V formach pisemnych,
- opanował technikę poprawnego czytania i doskonali ją pod względem dykcji, intonacji, akcentowania,
- ma świadomość mechanizmów popełnianych błędów i potrafi je poprawiać przy pomocy nauczyciela,
- błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie,
- umie wymienić i omówić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia), wykazując się znajomością lektur,
- ocenia zachowania bohaterów literackich, filmowych czy teatralnych,
- gromadzi słownictwo wokół danego hasła,
- korzysta z katalogu alfabetycznego, słowników, leksykonów,
- wskazuje na różnice między wypowiedzią informacyjną a naukową,
- porządkuje słownictwo związane z teatrem i filmem,
- nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki,
- odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych,
- w utworze lirycznym wskazuje porównania, epitety, przenośnie,
- bierze udział w lekcjach
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
-
w wypowiedziach pisemnych popełnia liczne błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne, ale nie przekreślają one pracy i wysiłku, jakie włożył ich napisanie,
- przy pomocy nauczyciela buduje wypowiedzi ustne i pisemne, potwierdzając umiejętność redagowania planu, opowiadania, dialogu, opisu, listu, sprawozdania na podstawie planu,, zaproszenia, notatki z lektury,
- umie wymienić i omówić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia), wykazując się znajomością przynajmniej jednej powieści z listy lektur,
- odróżnia zdarzenia i postacie fantastyczne od realistycznych, narratora od bohatera,
- wypowiada się ustnie na temat przeczytanego utworu, a względna poprawność językowa i rzeczowa świadczą o zrozumieniu treści,
- odróżnia poezję od prozy,
- rozpoznaje partie narracyjne, dialogowe, opisowe,
- podaje przykłady mitu, legendy, powieści,
- łączy bohaterów z autorem i tytułem utworu,
- przedstawia i ocenia zachowania bohaterów literackich, filmowych czy teatralnych,
- technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu,
- bierze udział w lekcjach
Fleksja i składnia
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
-
określa formę gramatyczną czasowników,
- wskazuje różnicę pomiędzy formą osobową a nieosobową czasownika,
- określa znaczenie trybów czasownika, odmienia czasownik we wszystkich trybach,
- poprawnie odmienia czasowniki typu: umiem, rozumiem, idę,
- w odmianie rzeczownika wyróżnia tematy oboczne,
- w zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę,
- wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem,
- podaje poprawne formy liczebników, poprawnie je zapisuje,
- stosuje w zdaniu liczebnik zbiorowy w odpowiednim przypadku,
- klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady,
- przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie,
- nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażania,
- układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu,
- przeprowadza klasyfikację zdań złożonych,
Ocena dobra
Uczeń:
-
określa formę gramatyczną czasowników,
- stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej,
- omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego,
- odmienia rzeczowniki, wyodrębnia temat i końcówkę,
- wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe,
- tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę,
- określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem,
- zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie,
- stosuje w zdaniu liczebniki w odpowiednim przypadku,
- przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie,
- podaje przykłady współrzędnego i podrzędnego zespołu składniowego,
- przedstawia graficznie budowę zdania pojedynczego, nazywa części zdania,
- przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie,
- układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie,
Ocena dostateczna
Uczeń:
-
tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie,
- odmienia czasownik we wszystkich trybach (prostsze przykłady),
- nazywa przypadki i pytania, na które odpowiadają,
- odmienia przez przypadki rzeczownik o prostej odmianie,
- rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika,
- odróżnia przyimek od innych części mowy,
- rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia,
- odmienia przymiotnik przez przypadki,
- łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je, określa przypadek, liczbę i rodzaj,
- rozpoznaje w zdaniu liczebnik, określa przypadek liczebnika i rzeczownika,
- rozróżnia zdanie, równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań,
- łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie,
- przedstawia graficznie budowę zdania pojedynczego,
- zna części zdania, przy ich rozpoznawaniu popełnia nieliczne błędy,
- wpisuje zdanie w podany wykres,
- podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone,
- z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone,
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
-
wymienia części mowy,
- odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby,
- odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki,
- wskazuje podmiot, orzeczenie, określenie,
- buduje zdania pojedyncze i złożone,
- odróżnia zdanie od równoważnika,
Fonetyka
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
-
wskazuje różnice między samogłoską i spółgłoską,
- określa cechy głoski,
- podaje zasady akcentowania wyrazów,
- rozpoznaje wyrazy bezakcentowe,
- poprawnie akcentuje wyrazy na 2,3,4 sylabie od końca,
Ocena dobra
Uczeń:
-
określa cechy głoski,
- rozpoznaje wyrazy bezakcentowe,
- poprawnie akcentuje na 2,3,4 sylabie od końca,
Ocena dostateczna
Uczeń:
-
odróżnia samogłoski od spółgłosek,
- określa przynajmniej dwie cechy głoski,
- dzieli wyrazy na sylaby,
- poprawnie akcentuje wyrazy na 2 sylabie od końca,
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
-
wyróżnia głoski, litery i sylaby w podanym wyrazie,
- wymienia samogłoski,
- określa przynajmniej jedną cechę spółgłoski,
Graficzna organizacja wypowiedzi. Estetyka pisma
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
-
wyodrębnia akapity,
- pisze czytelnie, starannie,
- dba o właściwy kształt liter, ich połączenie, odległość między wyrazami,
Ocena dobra
Uczeń:
-
wyodrębnia akapity,
- pisze czytelnie, starannie,
- dba o właściwy kształt liter, ich połączenie, odległość między wyrazami,
Ocena dostateczna
Uczeń:
-
wydziela kolejne nowe myśli,
- pisze czytelnie,
- bezbłędnie przepisuje tekst,
Ocena dopuszczająca
Uczeń:

- pisze czytelnie,
- bezbłędnie przepisuje tekst,
Ortografia i interpunkcja
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
-
zna i poprawnie stosuje przewidziane programem zasady ortograficzne
- poprawnie pisze zakończenia bezokolicznika,
- popranie pisze końcówki rzeczowników,
- stosuje przecinek w zdaniu pojedynczym i złożonym,
Ocena dobra
Uczeń:
-
zna i poprawnie stosuje podstawowe zasady ortograficzne, sporadycznie popełnia błędy,
- sporadycznie popełnia błędy przy stosowaniu przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym,
Ocena dostateczna
Uczeń:
-
bezbłędnie przepisuje tekst,
- uzasadnia pisownię wyrazu znaną zasadą ortograficzną,
- porównuje zapis w zeszycie z podanym w słowniku ortograficznym,
Ocena dopuszczająca
Uczeń:
-
bezbłędnie przepisuje tekst,
- uzasadnia pisownię wyrazu znaną zasadą ortograficzną,
Ucznia obowiązuje systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

KLASA VI

Ocena celująca
Uczeń:
-
twórczo i samodzielnie rozwija uzdolnienia i zainteresowania,
- proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,
- jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne i oryginalne,
- nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości,
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach,
- wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego oraz nauki o języku,
Kształcenie literackie i językowe
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
-
wypowiada się ustnie i pisemnie całkowicie poprawnie pod względem ortograficznym i logicznym,
- potrafi samodzielnie myśleć logicznie i wnioskować,
- biegle posługuje się słownikami, leksykonami i encyklopedią,
- samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy,
- poprawnie pisze charakterystykę; określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie,
- opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki,
- ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania,
- redaguje list do najbliższych zgodnie z intencją nadawcy oraz list oficjalny,
- bardzo dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego, streszczenie wątków,
- samodzielnie pisze sprawozdanie z wycieczki, uroczystości szkolnej, utworu fabularnego,
- poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy,
- ustnie i pisemnie opisuje wygląd przedmiotu, krajobrazu, postaci,
- tworzy plan własnego opowiadania z zastosowaniem różnych struktur językowych,
- redaguje notatkę jako krótki wniosek wypływający z przebiegu lekcji czy notatkę z lektury,
- poprawnie wypełnia druki pocztowe,
- rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, liryce, dramacie,
- dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza; odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego,
- wskazuje poznane środki stylistyczne, mówi o ich funkcji,
- poprawnie stosuje słownictwo związane z teatrem i filmem, prasą, radiem i telewizją,
- uzasadnia wybór czasopisma, jego działu lub artykułu,
- wskazuje na różnice między wypowiedzią literacką , informacyjną a naukową
- biegle czyta nowy tekst,
- bierze czynny udział w lekcji,
Ocena dobra
Uczeń:
-
w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia jedynie nieliczne błędy językowe,
- wypowiada się w opowiadaniu twórczym z dialogiem, z elementami opisu, w charakterystyce postaci, w sprawdzaniu,
- omawia elementy świata przedstawionego,
- dobra znajomość lektur pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów,
- poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy,
- wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu i nazywa ich funkcje,
- poprawnie posługuje się terminami: powieść, opowiadanie, epika, dramat, liryka, narrator, postać mówiąca, wątek,
- poprawnie stosuje słownictwo związane z teatrem i filmem, prasą, radiem i telewizją,
- uzasadnia wybór czasopisma, jego działu lub artykułu,
- wskazuje na różnice między wypowiedzią literacką , informacyjną a naukową
- samodzielnie sporządza notatki z lekcji,
- posługuje się słownikami i encyklopedią,
- poprawnie czyta nowy tekst,
- bierze czynny udział w lekcji,
Ocena dostateczna
Uczeń:
-
w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii,
- w miarę samodzielnie potrafi posługiwać się formami wypowiedzi dla klasy VI (opowiadanie, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka, list, notatka, pisma użytkowe),
- tworzy proste opowiadania twórcze (także o cechach opowiadania fantastycznonaukowego),
- technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu,
- umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego,
- opowiada przygody bohaterów lektur, wykazując się znajomością tekstu,
- odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu,
- zna przewidziane programem gatunki literackie,
- gromadzi słownictwo na podany temat, np. teatr, film, prasa, radio, telewizja,
- uzasadnia wybór artykułu, filmu, spektaklu lub audycji radiowej,
- wskazuje na różnice między wypowiedzią informacyjną a naukową
- korzysta ze słowników i encyklopedii,
- wymienia obrazy poetyckie; potrafi nazwać podmiot liryczny,
- rozpoznaje epitet, przenośnię, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy,
- redaguje plan różnych wypowiedzi,
- stosuje różne typy notatek,
- skraca wypowiedzi i eliminuje jej drugorzędne elementy,
- bierze udział w lekcji,
Ocena dopuszczająca
Uczeń
:
-
w wypowiedziach pisemnych popełnia błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne, które jednak nie przekreślają wartości pracy i wysiłku ucznia,
- względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu analizowanego zagadnienia,
wymienia bohaterów lektur, przedstawia ich przygody,
- podaje przykłady opowiadań, powieści, ballad,
- rozpoznaje opis, opowiadanie, dialog, sprawozdanie, charakterystykę,
- pisze plan różnych wypowiedzi,
- na podstawie planu pisze opowiadanie, opis, sprawozdanie, list, przedstawia charakteryzowaną postać,
- technika czytania pozwala na zrozumienie tekstu,
- rozpoznaje strofy, wersy, przenośnie, porównania, epitety,
- odróżnia narratora od bohatera literackiego,
- przedstawia czasopismo lub artykułu,
- przedstawia film, spektakl lub audycję radiową,
- posługuje się słownikiem, encyklopedią,
- bierze udział w lekcji,
Fleksja i składnia. Słowotwórstwo
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
-
bezbłędnie określa osobę, liczbę, czas, tryb, stronę, rodzaj czasowników,
- przekształca konstrukcje czynne na bierne i odwrotnie,
- stosuje konstrukcje zwrotne,
- potrafi wyjaśnić, od czego zależą formy odmiany rzeczowników,
- wymienia rodzaje zaimków, omawia ich budowę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczowych,
- biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania; pisze poprawnie „nie” z formami stopnia wyższego i najwyższego,
- poprawnie pisze przyimki złożone i wyrażenia przyimkowe,
- rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcje w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie liczebnika; odmienia liczebniki złożone,
- stosuje w zdaniu rzeczowniki w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki),
- rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę,
- omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia,
- nazywa związki wyrazowe,
- przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy,
- bezbłędnie redaguje zdania złożone współrzędnie i podrzędnie,
- wskazuje podstawę słowotwórczą i formanty, nazywa ich rodzaj.
Ocena dobra
Uczeń:

- wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną,
- odmienia rzeczowniki, wskazuje temat i końcówkę,
- nazywa funkcje rzeczowników w zdaniu,
- rozpoznaje zaimki,
- poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki,
- podaje przykłady liczebników,
- nazywa części zdania oraz sposób ich wyrażenia,
- nazywając związki wyrazów w zdaniu sporadycznie popełnia błędy,
- rozróżnia typy zdań współrzędnie złożonych,
- układa przykłady zdań złożonych współrzędnie,
- dzieli wyraz na cząstki słowotwórcze, wskazuje podstawę słowotwórczą i formant,
Ocena dostateczna
Uczeń:

- wyróżnia czasowniki w formie osobowej i nieosobowej; określa formę fleksyjną czasownika,
- rozpoznaje strony czasowników (przy niewielkiej pomocy nauczyciela),
- określa funkcję czasowników w zdaniu,
- odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne,
- rozpoznaje zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki; potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym,
- stopniuje przymiotniki,
- rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe,
- nazywa funkcje rzeczowników w zdaniu,
- rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe,
- na łatwych przykładach omawia sposób wyrażania podmiotów,
- nazywa w zdaniu części zdania (na prostych przykładach),
- wymienia związki wyrazowe,
- układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych,
- wśród zdań złożonych rozróżnia zdania złożone podrzędnie i współrzędnie,
Ocena dopuszczająca
Uczeń:

- rozpoznaje części mowy i określa ich funkcje w zdaniu ( na prostych przykładach),
- określa formę fleksyjną czasownika,
- rzeczowniki i przymiotniki odmienia przez przypadki,
- rozpoznaje zdania pojedyncze i złożone,
- na prostych przykładach przedstawia związki wyrazów w zdaniu pojedynczym,
- wskazuje zdania złożone współrzędnie,
- wskazuje zdania złożone podrzędnie,
- rozpoznaje wyrazy podzielne słowotwórczo,
Ortografia i interpunkcja
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
-
poprawnie pisze z „ó”, „rz”, „ż”, „h”, „ch” wymiennym i niewymiennym, komentuje pisownię,
- zna zasady i poprawnie pisze wyrazy wielkimi literami,
- poprawnie pisze „ó” w zakończeniach –ów, -ówka, -ówna,
- poprawnie pisze „u” w zakończeniach –unek, -usia, -ula, -uje,
- poprawnie pisze „nie” z rzeczownikiem, czasownikiem, przymiotnikiem, zaimkami,
- poprawnie pisze liczebniki złożone,
- stawia przecinek w zdaniu złożonym, komentuje konieczność użycia,
- uzasadnia użycie przecinka w zdaniu pojedynczym,
Ocena dobra
Uczeń posiada wiadomości i umiejętności jak na ocenę bardzo dobrą (sporadycznie popełnia błędy).
Ocena dostateczna
Uczeń:
-
wyjaśnia pisownię wyrazów znaną zasadą ortograficzną,
- poprawnie pisze wielką literę w nazwach kontynentów, państw, miast, dzielnic, w tytułach książek,
- poprawnie pisze „nie” z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem w stopniu równym,
- oddziela przecinkiem zdania składowe,
Ocena dopuszczająca
Uczeń:

- zna podstawowe zasady ortograficzne
- uzasadnia pisownie wyrazów z „ó”, „rz”, „ż” wymiennym,
- poprawnie pisze nazwy kontynentów, państw, miast, dzielnic,
- poprawnie pisze „nie” z czasownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem, rzeczownikiem,

 

Skala ocen za dyktanda

 

KLASA VI

 

OCENA:

6 (celujący) - bez błędów

5 (bardzo dobry) - bez błędów zasadniczych

4 (dobry) - 1 – 2 błędy zasadnicze

3 (dostateczny) - 3 – 4 błędy zasadnicze

2 (dopuszczający) - 5 błędów zasadniczych

1 (niedostateczny) - 6 i więcej błędów zasadniczych

 

3 błędy drugorzędne = 1 błąd zasadniczy

 

Błędy zasadnicze:

 • Pisownia ó, u, ż, rz, ch, h
 • Wielkie litery
 • Pisownia trybu przypuszczającego
 • Pisownia ę, ą, em, en, om, on
 • „NIE” z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem
 • Pisownia spółgłosek miękkich
 • Pisownia „j” oraz zakończeń rzeczowników

 

Poprawa dyktanda:

 • Oceny 1,2 – przepisują dyktando
 • Oceny 3,4 – piszą 2 linijki wyrazów z błędem poprawnie oraz układają zdania z tymi wyrazami

Pozostałe błędy poprawiamy na marginesie

 

KLASA V

 

OCENA:

6 (celujący) - bez błędów

5 (bardzo dobry) - bez błędów zasadniczych

4 (dobry) - 1 – 2 błędy zasadnicze

3 (dostateczny) - 3 – 4 błędy zasadnicze

2 (dopuszczający) - 5 - 6 błędów zasadniczych

1 (niedostateczny) - 7 i więcej błędów zasadniczych

 

3 błędy drugorzędne = 1 błąd zasadniczy

 

Błędy zasadnicze:

 • Pisownia ó, u, ż, rz, ch, h
 • Wielkie litery
 • Pisownia trybu przypuszczającego
 • Pisownia ę, ą, em, en, om, on
 • „NIE” z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem
 • Pisownia spółgłosek miękkich
 • Pisownia „j” oraz zakończeń rzeczowników

 

Poprawa dyktanda:

 • Oceny 1,2 – przepisują dyktando
 • Oceny 3,4 – piszą 2 linijki wyrazów z błędem poprawnie oraz układają zdania z tymi wyrazami
 • Pozostałe błędy poprawiamy na marginesie

 

KLASA IV

 

OCENA:

6 (celujący) - bez błędów

5 (bardzo dobry) - 1 błąd zasadniczy

4 (dobry) - 2 – 3 błędy zasadnicze

3 (dostateczny) - 4 – 5 błędów zasadniczych

2 (dopuszczający) - 6 - 7 błędów zasadniczych

1 (niedostateczny) - 8 i więcej błędów zasadniczych

 

3 błędy drugorzędne = 1 błąd zasadniczy

 

Błędy zasadnicze:

 • Pisownia ó, u, ż, rz, ch, h
 • Wielkie litery
 • Pisownia ę, ą, em, en, om, on
 • „NIE” z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem
 • Pisownia spółgłosek miękkich

 

Poprawa dyktanda:

 • Oceny 1,2 – przepisują dyktando
 • Oceny 3,4 – piszą 2 linijki wyrazów z błędem poprawnie oraz układają zdania z tymi wyrazami
 • Pozostałe błędy poprawiamy na marginesie

                                                                                                                                 

           Opracowała Agata Misztal

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej
  Wola Kamocka 30
  97-306 Grabica
 • 44 616 11 10

Galeria zdjęć