Wiadomości


Dokumenty Szkoły

Kryteria oceniania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów kl. IV - VI realizujących kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej

 Uczniowie  z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego. Nauczyciele wszystkich przedmiotów pracujący z tymi uczniami zobowiązani są dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. Dostosowanie powinno dotyczyć głównie metod i form pracy z uczniem. Ocenę z poszczególnych przedmiotów nauczania dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ustala nauczyciel prowadzący. Uczniowie z orzeczoną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną potrzebą kształcenia specjalnego oceniani są według skali ocen podanej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, stosownie do swoich osiągnięć. Podstawową zasadą oceniania tej grupy uczniów jest położenie akcentu na ocenę wkładu pracy i zaangażowania,  a nie na poziom wiadomości i umiejętności. Szczegółowe zasady oceniania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim powinny uwzględniać następujące wymagania:

 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował treści zawarte w wymaganiach podstawowych.
 • Ocenę bardzo dobrą lub celującą otrzymuje, gdy opanuje treści wykraczające poza poziom podstawowy.
 •  Jeżeli poziom wiedzy ucznia jest niższy niż podstawowy, otrzymuje on ocenę dostateczną lub dopuszczającą ( w zależności od charakteru i zakresu niedostatków w osiągnięciach uczniów).
 • Jeżeli uczeń wykazuje problemy w opanowaniu wymagań podstawowych, ale posiada minimum wiedzy i umiejętności dla danego poziomu edukacji i stara się uczestniczyć w procesie nauczania, to zasługuje na ocenę dostateczną.
 • Uczniowi, który wykazuje fragmentaryczną wiedzę i niski poziom umiejętności wystawia się ocenę dopuszczającą.
 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował najprostszych wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania. Nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

W każdym z powyższych wymagań należy uwzględnić wkład pracy ucznia. W związku z tym istnieje możliwość podwyższenia oceny o jeden stopień niż wynika to z ogólnie przyjętych kryteriów.

 

Ocena zachowania

Przy wystawianiu oceny zachowania należy uwzględnić stwierdzone przez specjalistów zaburzenia emocjonalne dziecka. Jeżeli, pomimo zaburzeń, przestrzega norm społecznych (zachowuje właściwy stosunek do pracowników szkoły itp.) może być nagrodzony oceną dobrą  z zachowania. Jeżeli uczeń nie spełnia tych podstawowych wymogów, wystawia się ocenę poprawną, a w skrajnych wypadkach nieodpowiednią.

 

Kryteria na poszczególne oceny:

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. nie spełnia kryterium oceny dopuszczającej
 2. nie opanował najprostszych wiadomości
 3. nie potrafił wykonać prostych zadań
 4. ma braki uniemożliwiające mu dalszą naukę

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. prowadził zeszyty przedmiotowe
 2. sporadycznie odrabiał prace domowe
 3. posiadł wiedzę i umiejętności z poszczególnych działów programowych w zakresie kompetencji koniecznych
 4. wykazywał niewielką aktywność własną; wymagał dużego wsparcia nauczyciela

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. prowadził zeszyty przedmiotowe
 2. posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji koniecznych
 3. pracował na lekcji samodzielnie i w grupie, ale też wymagał wsparcia nauczyciela

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. prowadził zeszyty przedmiotowe
 2. systematycznie uzupełniał ćwiczenia
 3. posiadał i wykorzystywał zgodnie z przeznaczeniem przybory potrzebne do lekcji np. geometrii, plastyki, muzyki
 4. w miarę systematycznie odrabiał prace domowe
 5. aktywnie pracował na lekcji samodzielnie i w grupie przy niewielkim wsparciu nauczyciela
 6. posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie wymagań podstawowych

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. spełniał takie same wymagania jak na ocenę dobrą
 2. wykazywał dużą inicjatywę w zakresie samodzielnie wykonywanych zadań, zarówno w klasie jak i w domu
 3. wymagał sporadycznego wsparcia nauczyciela w zakresie osiągania poziomu wymagań podstawowych
 4. był aktywny i zaangażowany w proces uczenia się, o czym świadczy ilość dobrych i bardzo dobrych ocen cząstkowych

 

    W szkolnictwie specjalnym ocena celująca jako ocena klasyfikacyjna

z przedmiotów ogólnokształcących jest wystawiana tylko w wyjątkowych przypadkach. Zgodnie z określeniem, jaki w sobie zawiera, jest informacją o przekroczeniu wymagań programowych i ogromnym postępie w rozwoju ucznia.

Jeśli uczeń szkoły specjalnej otrzyma oceny śródroczne bardzo dobre lub celujące ze wszystkich przedmiotów nauczania, istnieje możliwość rekwalifikacji go do klasy programowo wyższej. W szkole ogólnodostępnej sytuacja taka powinna oznaczać konieczność powtórnego przebadania ucznia w poradni psychologiczno – pedagogicznej i zmianę sposobu nauczania.

  

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. osiągał wysokie wyniki w sporcie i konkursach plastycznych lub muzycznych

 

 

Wydawanie świadectw

W świadectwach szkolnych promocyjnych oraz świadectwach ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, wydawanych uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, kształcącym się  w szkołach ogólnodostępnych lub  w szkołach (oddziałach) integracyjnych oraz szkołach specjalnych dla uczniów z normą intelektualną, na drugiej stronie świadectwa nad „Wynikami klasyfikacji końcoworocznej” umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez……”, wpisując nazwę poradni psychologiczno – pedagogicznej, która wydała orzeczenie.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej
  Wola Kamocka 30
  97-306 Grabica
 • 44 616 11 10

Galeria zdjęć