Aktualności

Statut Szkoły WSO Program Wychowawczo-Profilaktyczny Koncepcja pracy szkoły Regulamin szkoły Regulamin pracy pracowników Punktowy system oceniania zachowania Wykaz lektur Kryteria oceniania z jęz. polskiego kl. IV-VI Kryteria oceniania z języka polskiego kl. VII Kryteria oceniania z matematyki kl. IV Kryteria oceniania z matematyki kl. VI Kryteria oceniania z matematyki kl. VII Kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria oceniania z przyrody Kryteria oceniania z informatyki Regulamin Rady Pedagogicznej Kryteria oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim Kryteria oceniania z historii Kryteria oceniania z muzyki Regulamin dowożenia uczniów do szkół Podręczniki - rok szk. 2017-2018 Rekrutacja 2018/19

Dokumenty Szkoły

Regulamin dowożenia uczniów do szkół

                                                                                                                        Załącznik do zarządzenia nr 47/2015

                                                                                                                       Wójta Gminy Grabica z dnia 28 maja 2015 r.

                                                                                                                                    

 

Regulamin dowożenia uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Grabica

§ 1

Przepisy ogólne

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Grabica jest Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grabicy.

 

2. Wszystkie osoby uczestniczące w systemie dowożenia uczniów do szkół są zobowiązane do podejmowania wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków w drodze dziecka do i ze szkoły.

 

3. Systemem dowożenia uczniów objęte są wszystkie dzieci spełniające warunki określone w przepisach art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz inni uczniowie wskazani przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu z organizatorem dowożenia.

 

4. Organizator dowożenia współdziała ze wszystkimi osobami uczestniczącymi w systemie dowożenia i koordynuje na bieżąco działanie tego systemu.

 

§ 2

Organizator dowożenia

 

1. Organizator dowożenia sprawuje w imieniu Wójta Gminy Grabica nadzór nad systemem dowożenia uczniów do szkół.

 

2. Organizator dowożenia ustala:

    a) szczegółowe rozkłady jazdy autobusów dla każdej trasy i przekazuje je

        Dyrektorom szkół oraz przewoźnikom;

    b) wykaz przystanków do wsiadania i wysiadania uczniów dla każdej trasy.

 

3. W przypadku konieczności wprowadzania na określone dni innego niż ustalony rozkładu jazdy organizator ustala na ten okres tymczasowy rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu przewoźnika i Dyrektora szkoły. Dniami takimi mogą być w szczególności: inauguracja roku szkolnego, zakończenie zajęć w roku szkolnym, rekolekcje, egzaminy na zakończenie gimnazjum, sprawdziany na zakończenie szkoły podstawowej, Dzień Dziecka, Dzień sportu,  spartakiady, inne międzyszkolne imprezy sportowe i temu podobne.

4. Organizator dowożenia przekazuje przewoźnikom wykazy uczniów uprawnionych do dowożenia na poszczególnych trasach  zawierające imię, nazwisko ucznia, szkołę, adres ucznia i nr legitymacji szkolnej.

 

§ 3

Dyrektor szkoły

 

1. Dyrektor szkoły sporządza w uzgodnieniu z organizatorem dowożenia listę uczniów uprawnionych do dowożenia i przekazuje niezwłocznie organizatorowi dowozu oraz zawiadamia na bieżąco organizatora o jej ewentualnych korektach. O wpisaniu na listę uczniów uprawnionych do dowożenia Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów uczniów w sposób ogólnie przyjęty w danej szkole.

 

2. Dyrektor szkoły wywiesza w miejscu ogólnie dostępnym rozkłady jazdy autobusów szkolnych oraz wykaz ustalonych przystanków niezwłocznie po ich otrzymaniu od organizatora dowożenia.

 

3. Dyrektor szkoły zapoznaje rodziców / prawnych opiekunów uczniów oraz nauczycieli z regulaminem dowożenia uczniów przynajmniej w zakresie dotyczącym rodziców, uczniów, opiekuna i zadań opiekuńczych szkoły.

 

4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia opieki nad uczniami od momentu ich wyjścia z autobusu szkolnego po dowiezieniu do szkoły do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od momentu zakończenia zajęć do czasu wejścia dzieci do autobusu w formie dyżuru nauczycieli przy czym liczba nauczycieli dyżurujących powinna być dostosowana do liczby uczniów korzystających z dowożenia.

 

5. Nauczyciel dyżurny daje sygnał do odjazdu autobusu podczas odwozu na potwierdzenie, że wszystkie dzieci przewidziane do danego odwozu znajdują się w autobusie. W przypadku spóźnienia i pozostania w szkole ucznia w szkole pozostaje on pod opieką szkoły do czasu kolejnego odwozu lub przekazania go pod opiekę rodziców.

 

6. Dyrektor szkoły współpracuje z opiekunem uczniów podczas dowożenia

i przewoźnikiem we wszystkich sprawach dotyczących organizacji dowożenia, bezpieczeństwa uczniów, ich zachowania, zdrowia oraz ewentualnych problemów występujących w drodze dziecka do szkoły.

 

§ 4

Uczniowie

 

1. Uczniowie wsiadają/wysiadają do/z autobusu wyłącznie w miejscach

    ustalonych przez organizatora dowożenia jako przystanki.

 

2. Uczniowie zobowiązani są przychodzić punktualnie do miejsca

wyznaczonego jako przystanek i w tym miejscu oczekiwać na przyjazd

autobusu.

 

3. W przypadku opóźnienia autobusu uczniowie czekają na przystanku max 25

min po czym wracają do domów.

 

4. Uczniowie podczas dowożenia mają obowiązek stosować się do zasad

zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów przewozu.

 

5. Po wejściu do autobusu uczniowie mają obowiązek zajmować miejsca

siedzące i pozostawać na nich do czasu zatrzymania autobusu w miejscu

przeznaczonym dla nich do wysiadania.

 

6. Podczas przewozu autobusem zabrania się:

    - opuszczać zajmowanych miejsc bez zgody opiekuna;

    - zaśmiecania pojazdu, niszczenia wyposażenia;

    - stosowania przemocy wobec innych uczniów oraz używania wulgaryzmów;

    - jedzenia i picia jeżeli powodowałoby to zaśmiecanie pojazdu;

    - palenia tytoniu, picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

 

7. Podczas wsiadania i wysiadaniu z autobusu uczniowie są zobowiązani

do zachowania szczególnej ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych

uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

 

8. Uczniowie podczas dowożenia powinni posiadać przy sobie legitymację szkolną.

 

§ 5

Rodzice uczniów (opiekunowie prawni)

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w drodze z miejsca zamieszkania do przystanku i w czasie oczekiwania na przyjazd autobusu oraz w drodze z przystanku do miejsca zamieszkania ucznia.

 

2. Rodzice dziecka w wieku do 7 lat zobowiązani są do zapewnienia opieki w drodze z miejsca zamieszkania do przystanku i w czasie oczekiwania na autobus oraz w drodze z przystanku do miejsca zamieszkania osobiście lub przez osobę, która ukończyła 10 lat.

 

3. Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za udowodnione zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej dla przewoźnika.

 

4. Rodzice są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.

 

§ 6

Opiekunowie przewozu

 

1. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za ład i porządek podczas dowożenia uczniów oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas wsiadania, wysiadania z autobusu oraz w czasie ich przewozu.

 

2. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza, czy wszyscy uczniowie zajęli miejsca siedzące i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.

 

3. Opiekun współpracuje z dyrektorem oraz nauczycielami dyżurującymi we wszystkich sprawach związanych z organizacją i przebiegiem przewozów oraz zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.

 

4. W szczególności opiekun przewozu:

- sprawdza uprawnienia uczniów do dowożenia na podstawie legitymacji

  szkolnej oraz listy uczniów  dostarczonej przez organizatora dowożenia w

  celu niedopuszczenia do przewozu osób nieuprawnionych;

- wysiada z autobusu jako pierwszy i zezwala uczniom na opuszczanie

  autobusu po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia

  bezpieczeństwa;

- w razie potrzeby, udziela pomocy uczniom podczas wsiadania i wysiadania;

- zabezpiecza rzeczy pozostawione przez uczniów w autobusie i niezwłocznie

  przekazuje je właścicielowi lub nauczycielowi dyżurującemu;

- przekazuje Dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi dyżurującemu uwagi

  dotyczące negatywnego zachowania uczniów, incydentów zauważonych

  podczas dowożenia oraz uwagi dotyczące organizacji dowożenia

  i bezpieczeństwa uczniów.

 

§ 7

Przewoźnicy

 

1. Przewoźnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania postanowień umowy zawartej z organizatorem dowożenia, ustalonego rozkładu jazdy i bezwzględnego stosowania przepisów ruchu drogowego oraz zapewnienia czystości używanego do przewozu pojazdu, wymaganego wyposażenia i stanu technicznego.

 

2. Przewoźnik zapewnia obecność opiekuna w autobusie w czasie przewozu uczniów. W sytuacjach awaryjnych, których nie można było przewidzieć i których skutkiem jest brak opiekuna, jego obowiązki przejmuje kierujący autobusem.

3. Stosownie do przepisu art. 57 ust 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, kierujący autobusem jest zobowiązany do oznaczenia pojazdu podczas przewożenia uczniów tablicami z symbolami dzieci oraz włączania świateł awaryjnych podczas wsiadania i wysiadania dzieci.

 

4. Kierujący autobusem jest zobowiązany zatrzymywać pojazd na wyznaczonych przystankach w taki sposób, aby było zapewnione wysiadanie uczniów na parking szkolny, chodnik lub pobocze, a droga wejścia uczniów do autobusu nie była związana z przekraczaniem jezdni.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej
    Wola Kamocka 30
    97-306 Grabica
  • 44 616 11 10

Galeria zdjęć