Aktualności

Statut Szkoły WSO Program Wychowawczo-Profilaktyczny Koncepcja pracy szkoły Regulamin szkoły Regulamin pracy pracowników Punktowy system oceniania zachowania Wykaz lektur Kryteria oceniania z jęz. polskiego kl. IV-VI Kryteria oceniania z języka polskiego kl. VII Kryteria oceniania z matematyki kl. IV Kryteria oceniania z matematyki kl. VI Kryteria oceniania z matematyki kl. VII Kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria oceniania z przyrody Kryteria oceniania z informatyki Regulamin Rady Pedagogicznej Kryteria oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim Kryteria oceniania z historii Kryteria oceniania z muzyki Regulamin dowożenia uczniów do szkół Podręczniki - rok szk. 2017-2018 Rekrutacja 2018/19

Dokumenty Szkoły

Kryteria oceniania z muzyki


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

nauczyciel muzyki: Edyta Woźniak

I. Na ocenę z muzyki wpływa: 

- aktywne uczestnictwo w lekcji,
- stosunek do przedmiotu,
- wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy,
- umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce,
- znajomość utworów muzycznych objętych programem nauczania,
- prowadzenie zeszytu nutowego i odrabianie prac domowych
.

 II. Ocenie podlega:

- pamięciowe opanowanie obowiązkowych pieśni,
- znajomość elementarnych wiadomości z teorii i historii muzyki,
- uczestnictwo w zajęciach muzycznych pozalekcyjnych (koło muzyczne),
- aktywność w czasie zajęć muzycznych.

Przy ocenianiu ucznia ze śpiewu brane są pod uwagę indywidualne predyspozycje dziecka: jego możliwości słuchowo-głosowe, poczucie rytmu, dykcja oraz prawidłowa postawa podczas wykonywania utworu. Brak słuchu muzycznego czy poczucia rytmu nie dyskwalifikują dziecka w ocenie ze śpiewu.

W przypadku niedyspozycji głosowych, takich jak np. mutacja głosu u chłopców, czy problemy zdrowotne u dzieci, uczeń jest zwolniony z obowiązku śpiewania utworu i ogranicza się jedynie do starannej recytacji lub rytmizacji tekstu.

Dodatkowe oceny mogą otrzymać uczniowie biorący aktywny udział w uroczystościach i apelach szkolnych, imprezach pozaszkolnych, ewentualnie dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne w ogniskach i szkołach muzycznych (wówczas prezentują one swe umiejętności na forum klasy lub szkoły).


KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIENIA OCENY PÓŁROCZNEJ I ROCZNEJ

Oceny pracy dokonuje się według skali od 1 do 6. Dla poszczególnych ocen przyjęto następujące kryteria, które uczeń powinien spełnić podczas realizacji nauczania przedmiotu muzyki:

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

- potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać poznane piosenki,
- jest wyróżniająco aktywny na lekcjach,
- umie grać z nut melodie na szkolnych instrumentach melodycznych
  i perkusyjnych,
- umie tworzyć proste formy muzyczne,
- potrafi rozpoznawać i określać style muzyczne,
- ma wiedzę z teorii i historii muzyki, wykraczającą poza program nauczania,
- rozpoznaje brzmienia instrumentów, rodzaje zespołów wykonawczych,
- umie określić formę, budowę, fakturę poznanych utworów,
- rozpoznaje utwory z poznanej literatury muzycznej (obowiązkowej
  i nadobowiązkowej),
- rozpoznaje polskie tańce ludowe oraz folklor innych narodów,
- osiąga sukcesy w konkursach, przeglądach, festiwalach muzycznych lub
  posiada inne porównywalne osiągnięcia.
- aktywnie uczestniczy w szkolnych i środowiskowych uroczystościach
  i akademiach.

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

- potrafi bez pomocy nauczyciela zaśpiewać poznane piosenki,
- posługuje się zapisem nutowym w grze na flecie prostym i instrumentach
  szkolnych,
- potrafi tworzyć proste akompaniamenty melodyczno-rytmiczne
  do poznanych piosenek,
- rozpoznaje utwory literatury obowiązkowej,
- opanował wiedzę z teorii i historii muzyki określoną programem nauczania,
- rozpoznaje podstawowe instrumenty muzyczne,
- rozpoznaje formy muzyczne,
- rozpoznaje polskie tańce ludowe i umie powtórzyć ich charakterystyczny
  rytmy.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

- potrafi z pomocą nauczyciela zaśpiewać poprawnie poznane piosenki,
- potrafi odczytać przy pomocy nut proste tematy melodyczno-rytmiczne,
- rozpoznaje niektóre utwory z literatury obowiązkowej,
- opanował podstawową wiedzę z teorii i historii muzyki,
- rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne,
- rozpoznaje polskie tańce ludowe.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

- potrafi z pomocą nauczyciela zaśpiewać kilka pieśni, utrzymując rytm,
- opanował podstawowe wiadomości z teorii i historii muzyki,
- rozpoznaje niektóre motywy muzyczne z twórczości słynnych
  kompozytorów,
- rozpoznaje brzmienia niektórych instrumentów muzycznych,
- rozpoznaje niektóre tańce ludowe.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

- potrafi, korzystając z pomocy nauczyciela, zaśpiewać kilka
  łatwych piosenek,
- potrafi głosem powtórzyć kilka prostych wzorów melodycznych,
- opanował w ograniczonym zakresie wiedzę z teorii i historii muzyki,
- wykazuje małe zainteresowanie przedmiotem i niechętnie uczestniczy w zajęciach,
- nie przygotowuje się do zajęć.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- pomimo starań nauczyciela nie przejawia zainteresowania przedmiotem
  oraz żadnej aktywności na lekcjach muzyki oraz nie wykazuje chęci poprawienia
  ocen cząstkowych,
- nie opanował żadnych wiadomości z literatury muzycznej,
- nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela zaśpiewać żadnej piosenki,
- wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu,
- nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania.

Kryteria dodatkowe: 

Uczeń może uzyskać dodatkową ocenę z muzyki, gdy spełnia wymogi dotyczące
jego uczestnictwa i zaangażowania w lekcji.

Dodatkową ocenę wystawia się na podstawie tego, że:

- uczeń jest obserwowany przez nauczyciela, ocenie podlega jego aktywność
  na lekcji, za co może otrzymać (+) plus lub (-) minus,

   uzyskanie trzech plusów (+) jest jednoznaczne z oceną bardzo dobrą (5),
   uzyskanie trzech minusów (-) jest jednoznaczne z oceną niedostateczną (1),

- uczeń uczestniczy w zajęciach koła muzycznego,

- uczeń aktywnie uczestniczy z apelach i uroczystościach szkolnych
  i pozaszkolnych, reprezentuje szkołę na przeglądach i festiwalach.

Ponadto:

- uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany,

- uczeń może być zwolniony z pracy domowej, jeśli dzień, w którym
  odbywa się lekcja muzyki, jest pierwszym dniem jego powrotu po chorobie do szkoły,

- ocenie podlega kultura osobista ucznia i jego postawa na lekcjach.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej
    Wola Kamocka 30
    97-306 Grabica
  • 44 616 11 10

Galeria zdjęć