Aktualności

Statut Szkoły WSO Program Wychowawczy Program Proilaktyki Koncepcja pracy szkoły Regulamin szkoły Regulamin pracy pracowników Punktowy system oceniania zachowania Wykaz lektur Kryteria oceniania z jęz. polskiego kl. IV-VI Kryteria oceniania z matematyki kl.IV Kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria oceniania z przyrody Kryteria oceniania z informatyki Kryteria oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim Kryteria oceniania z historii Kryteria oceniania z muzyki Regulamin dowożenia uczniów do szkół Podręczniki - rok szk. 2017-2018 Rekrutacja 2018/19

Dokumenty Szkoły

Rekrutacja 2018/19

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej.

W roku szkolnym 2018/2019 do oddziału przedszkolnego zapisywane są dzieci urodzone:

  • w 2012 r. (sześciolatki) – wniosek o przyjęcie lub kontynuowanie;
  • w 2013 r. (pięciolatki) – wniosek o przyjęcie (jeżeli są wolne miejsca).

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r. poz.59) – Prawo Oświatowe, do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2, 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59):

Lp.

Kryterium

1.

wielodzietność rodziny kandydata

2.

niepełnosprawność kandydata

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria podane powyżej mają jednakową wartość.

W przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria określone są w:
Uchwale NR XXII /158/2017 Rady Gminy Grabica  z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabica oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

1.

obydwoje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują zawodowo, prowadzą gospodarstwo rolne,  prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym

3

2.

rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata  pracuje zawodowo, prowadzi gospodarstwo rolne, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się

4

3.

kandydat oraz jego rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Grabica

2

4.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej zlokalizowanej w tym samym obiekcie w którym działa  przedszkole

1

 
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów są oświadczenia rodzica / opiekuna.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej  w roku szkolnym 2018/2019 określa Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Grabica z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grabica na rok szkolny 2018/2019.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

do 12 marca 2018 r.

18 – 25 maja 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 – 16 marca 2018 r.

25 maja – 4 czerwca
2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 marca 2018 r.

5 czerwca 2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 29 marca 2018 r.

12 – 19 czerwca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 marca 2018 r.

22 czerwca 2018 r.

 

Rekrutacja do klasy  I  Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej.

W roku szkolnym 2018/2019 do klasy I zapisywane są dzieci urodzone:

  • w 2011 r. (siedmiolatki);
  • w 2012 r. (sześciolatki), które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej, jeżeli:

       korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej;

        nie korzystały z wychowania przedszkolnego i uzyskały opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w art. 130, art. 133, art.151, art. 154  ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r.  poz. 59), do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne..

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w: Uchwale Nr XXIII/159 /2017 Rady Gminy Grabica  z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabica oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

1.

rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce

2

2.

kandydat uczęszczał do szkoły, przedszkola lub oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Grabica

1


Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów są oświadczenia rodzica / opiekuna.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 określa: Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Grabica z dnia 31 stycznia 2018 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grabica na rok szkolny 2018/2019.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

do 12 marca 2018 r.

18 – 25 maja 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 – 16 marca 2018 r.

25 maja – 4 czerwca
2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 marca 2018 r.

5 czerwca 2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 29 marca 2018 r.

12 – 19 czerwca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 marca 2018 r.

22 czerwca 2018 r.

 

        Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia dziecka zam. w obwodzie szkoły do klasy I
Formularz zgłoszenia dziecka zam. w obwodzie szkoły do oddz. przedszkolnego
Formularz zgłoszenia dziecka zam. poza obwodem szkoły do klasy I
Formularz zgłoszenia dziecka zam. poza obwodem szkoły do oddz. przedszkolnego
Załączniki do formularza zgłoszenia dziecka

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Woli Kamockiej
    Wola Kamocka 30
    97-306 Grabica
  • 44 616 11 10

Galeria zdjęć